Segons el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals els propietaris d’animals de companyia es veuen obligats a:

Article 12.1

La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.

Article 12.3

La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries.

Article 14.3

La persona propietària o posseïdora d’un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general. Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació d’acord amb el que preveu l’article 15.1.

Article 14.3

Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant:
a) Una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

Article 11.3

Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han de ser esterilitzats, excepte en els casos que s’estableixin per reglament. El reglament també ha de regular com han de ser els procediments d’esterilització perquè tinguin els mínims efectes fisiològics i de comportament en l’animal.

Segons el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals els ajuntaments i Consells Comarcals es veuen obligats a:

Article 14.2

Els ajuntaments han de portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens, han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s’estableixin per reglament.

Article 16.1

Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.

Podeu consultar tot el decret legislatiu fent clic aquí.